Naam van de instelling

Stichting Bridge to Better Future

RSIN nummer

859847858

KVK nummer

74306650


Post- en Bezoekadres van de instelling

Schippersgracht 1-3, 1011 TR Amsterdam

Beschrijving van de doelstelling van de organisatie

Mensen diew vastlopen in hun leven toekomstopersoectief te bieden en te helpen om de regie over hun leven te krijgen, toegerust om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De werkzaamheden van Bridge to Better Future bevinden zich in de volgende gebieden:

Maatschappelijke en psychosociale begeleiding
wil voor mensen die vastlopen in hun leven toekomstperspectief bieden en hen helpen bij het werken naar een duurzame oplossing om de regie over hun leven te krijgen. Dit doen we door hen te begeleiden in dit proces, door coaching, empowerment en training en het geven en organiseren van skills gerichte opleidingen en stageplekken.

Slachtoffers van mensenhandel of ander misbruik begeleiden wij naar een waardig bestaan en werk.

Mensen die geen verblijfsvergunning hebben en zich moeten gaan oriënteren om keuzes te maken, willen wij coachen en begeleiden naar een waardig legaal bestaan in eigen land wanneer een legaal verblijf hier niet mogelijk is..

In alle onderdelen werkt de stichting samen met professionals op juridisch, medisch en educatief gebied en met het bedrijfsleven en de Gemeente Amsterdam om zodoende kennis en ervaring beschikbaar te stellen ten behoeve van deze doelgroep. 

 

Hoe doet de stichting dit:
Toekomstsperspectief bieden door middel van groepstraining, workshops, geven van juiste informatie en gesprek.
Divers aanbod van trainingen op maat:
 -Persoonlijke empowerment training en coaching
 -Persoonlijk management training en coaching
 -Integratiebegeleiding, geven van tools voor vinden van werk –
 -Small-business, Computer en Skill-training, helpen bij jobkeuze
  - versterken van talenten en focussen op wat mogelijk is
  -Praktische begeleiding bij vrijwillige terugkeer en starten kleine business in eigen land in samenwerking met partners


In het proces van voorbereiding op terugkeer, worden deelnemers persoonlijk begeleid. Dit gebeurt door gesprekken, hulp bij het wegnemen van blokkades, hulp bij het proces van het verkrijgen van de juiste identiteits- en reisdocumenten, en individuele empowerment.
In diverse gevallen wordt ook samengewerkt met gespecialiseerde organisatie voor psychologische hulpverlening.

Aanbieden van trainingen en stages aan projectdeelnemers
Deelnemers wordt een intern trainingsprogramma aangeboden, dat gericht is op empowerment en op het opzetten en runnen van een small business. Daarnaast wordt er een ICT vaardigheidstraining gegeven.
Voor individuele deelnemers wordt ook gezocht naar een kortdurende praktijkstage, in het kader van voorbereiding op terugkeer en opstart van een bedrijfje. Vaardigheden opdoen en het leren van bedrijfsvoering hier zijn hierbij van essentieel belang, en helpen een goede uitgangspositie te creëren voor terugkeer.

Het bemiddelen in en/of verstrekken van microkrediet aan projectdeelnemers
Bridge to Better wil graag een extra steun in de rug kunnen bieden aan deelnemers die terugkeren, ook financieel.
Dit is echter niet een recht of een gegeven voor deelnemers, maar zal en kan alleen gebeuren, wanneer hier ook specifiek fondsen voor beschikbaar zijn.
Hier zal ook in de fondswerving meer aandacht aan besteed gaan worden.

Follow up & Monitoring
Ook na terugkeer wordt er contact met deelnemers gehouden. Met name in de eerste periode is het belangrijk om te kunnen ondersteunen en te zien of de uitwerking van het gemaakte terugkeerplan ook kan worden uitgevoerd. De meeste monitoring gebeurt vanaf afstand (per telefoon, e-mail).
Indien financieel mogelijk,  worden ook enkele monitorbezoeken per jaar gedaan aan landen waar al meerdere personen naar zijn teruggekeerd. Hier wordt dan ook gekeken hoe het lokale netwerk versterkt kan worden, tussen terugkeerders onderling, en met andere organisaties en de (lokale) overheid.

Administratieve organisatie
Activiteiten rondom vastlegging van deelnemersbegeleiding
Administratie voor de organisatie, financieel, etc.
Marketing & Communicatie; om de boodschap naar de stakeholders duidelijk te maken, relatiebeheer
Fundraising; aanvragen en rapporteren mbt subsidies, werven overige fondsen en betrokkenheid bij het project.

Meldprotocol

Bridge to Better heeft een meldprotocol voor hoe te handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag binnen de organisatie. Ieder vermoeden moet gemeld worden bij de vertrouwenspersoon: dhr. J.J. Blom (tel: 020 341 384 5).
 

De manier waarop de instelling geld werft

De Stichting werft haar fondsen door het aanvragen van subsidies bij Europese, nationale, en lokale overheid. Daarnaast worden er private fondsen geworven voor niet subsidiabele kosten en om deelnemers mogelijk een extra steun te bieden.

Beheer van het vermogen van de instelling
De Stichting heeft nog geen eigen vermogen opgebouwd.
De gelden die binnenkomen worden ook toegewezen aan de desbetreffende subsidiedoelen
Onder toezicht van het bestuur, wordt financieel beleid gevoerd door de financieel verantwoordelijke van de Stichting.

Besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de Stichting bestaat uit subsidiegeld wat beschikt is voor afgebakende projectactiviteiten. Dit zijn ook de enige activiteiten die door de organisatie worden uitgevoerd. De Europese, nationale en gemeentelijke subsidies, zijn ook allen door een accountant gecontroleerd.

Namen en functie van de bestuurders

J.J. Blom – Voorzitter
Penningmeester - Vacant
Secretaris – Vacant

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Stichting is uitgesplitst naar verschillende groepen:
- Bestuur: Het bestuur ontvangt conform de statuten uitsluitend vacatiegeld
- Personeel: Het personeel krijgt op basis van inschaling van functie, leeftijd en ervaring betaald. Dit is ook transparant in alle subsidieaanvragen en verantwoordingen.
- Vrijwilligers: Vrijwilligers bij de Stichting kunnen al naar gelang de inzet en activiteiten van de persoon een vrijwilligersbijdrage ontvangen binnen de kaders die door de belastingdienst zijn gesteld.
- Stagiaires: Stagiaires die stage lopen kunnen ook een beperkte stagevergoeding ontvangen.

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

In het kader van de uitvoering van het L.V.V. een programma Amsterdam werkt Bridge to Better mee bij het uitveoren van een aantal activiteiten binnen dit programma waarbij de focus ligt op toerkomstorientatie en begeleiden naar een duurzaam perspectief met name terugkeer. Omschrijving van deze activiteiten - klik hier

Jaarrekening:
Voor de balans en staat van baten en lasten van 2019 .....uploaden

Toelichting:
In verband met een doorstart en daadwerkelijk starten van het programma en bijbehorende subsidie startte het jaar op 1 juli 2019.